Normativa básica reguladora de Extranjería


Se considera extranjero, a los efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a aquél que carezca de la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados Internacionales en los que España sea parte.
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la Ley Orgánica citada en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables.
Este epígrafe contiene información útil sobre el régimen general de extranjería, el control de fronteras, la residencia y circulación de ciudadanos de la Unión Europea, el estado de la tramitación de expedientes, cómo se solicita la tramitación de protección internacional, apátridas, Acuerdo sobre el Tratado de Schengen, los modelos de solicitud así como sobre los procedimientos administrativos y la normativa básica que regula esta materia.
Avantatges de Segupricat Consulting

Les Avantatges o Elements diferenciadors de la  consultoria de seguretat nacional i internacional paràgraf Llatinoamèrica si troben a l'Aplicació i la implantació de les Metodologies Que ens permeten Les Noves Eines d'Anàlisi d'Intel · ligincia Tecnològics - TIC , s- per a la deteccions i anàlisi de la Informació...
Anàlisi de Riscos Internacional

Anàlisi de Riscos Internacional

Segurpricat Consulting Consultoria de Seguretat Internacional li assessorem en l'anàlisi de riscos internacional de la seva empresa : Considerem com a part fonamental del servei de seguretat integral , una exhaustiva anàlisi de les situacions de risc per a la planificació de la programació de les actuacions com la implantació i realització...

Formació del Personal

Segurpricat consulting realitza la formació al seu personal Formació del personal de la seva empresa en mesures de seguretat personal i d'autoprotecció bàsiques a seguir en cas de viatjar i de trasllat per motius de Treball a països de latinoamerica pel nostre formadors propis. Formació bàsica del personal de l'empresa que...
  • Avantatges de Segupricat Consulting

    Avantatges de Segupricat Consulting

  • Anàlisi de Riscos Internacional

    Anàlisi de Riscos Internacional

  • Formació del Personal

    Formació del Personal

Target Marketing

Seguretat TIC

Els sistemes d'informació s'han convertit en alguna cosa fonamental per a les empreses, i no ens podem imaginar una empresa que no utilitzi en absolut per la seva activitat. A més, des de fa uns anys l'Administració està impulsant la utilització de canals de comunicació electrònics amb empreses i usuaris, així com la utilització de les tecnologies de la informació n en general en els processos empresarials.
Online Support

Seguretat Nacional

El Pla de Seguretat i autoprotecció és un document de caràcter classificat que recull les característiques especifiques del sistema de seguretat de les instal · lacions d'una empresa en totes i cadascunes de les seves dependències, les mesures organitzatives, els recursos humans i els mitjans humans i els tècnics necessaris.
Creative Solutions
v

Nuestros Clientes

0006.png0003.png
0009.png
0004.png
0001.png
0002.png
0008.png
0007.png
0010.png
0005.png

Segurpricat http://segurpricat.com.es La Consultoria de Seguridad Pau Claris 97 Barcelona...: http://youtu.be/q2mDbPh0cKI @YouTube #siseguridad

Comentarios